Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Zličín
   
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zličín (JSDH) je zřízena na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále v souladu § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, vyhlášky č. 17/1999 Sb. HMP, kterou se stanoví pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění.
   
  Zastupitelstvo MČ Praha – Zličín schválilo usnesením ze dne 21.10.2002 zřizovací listinu Jednotky SDH Zličín, jako organizační složky MČ.
   
  Zřizovatel : Městská část Praha – Zličín, se sídlem Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
   
  Název organizační složky : Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zličín
   
  Sídlo organizace : Křivatcová 244, 155 21 Praha - Zličín
   
   
  JSDH je organizační složkou bez právní subjektivity, která hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. Zřizovatel tuto organizační složku spravuje. Ve smyslu § 65 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně je JSDH složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.
   
  JSDH je pro účely plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazená do kategorie JPO III s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele. V současné době patří JSDH Zličín mezi 15 jednotek s prioritou v rámci Požárního poplachového plánu hl.m. Prahy a Plánu plošného pokrytí území hl.m. Prahy jednotkami požární ochrany pro zajištění požární bezpečnosti hl.m. Prahy.
   
  JSDH navazuje na dlouholetou činnost sboru dobrovolných hasičů ve Zličíně. Hasiči byli ve Zličíně činní od roku 1901, ale teprve v roce 1907 byl hasičský sbor řádně zaregistrován v Hasičské župě Podbělohorské.
   
  Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
  1. JSDH je zřízena k tomuto účelu :
  1. provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
  2. plní úkoly složky integrovaného záchranného systému podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v pl.z.
  3. plní úkoly na úseku civilní ochrany podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
  4. podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu Hasičskému záchrannému sboru hl.m. Prahy
   
  2. Výkonem služby členů JDSH se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.
  1. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany.
  2. Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků požární ochrany na základnu.
  3. Při zdolávání požáru spolupracuje JSDH s Policií České republiky a dalšími orgány podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
   
  4. JSDH může poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti.
   
  Velitel JSDH
  1. Za JSDH je odpovědný jednat velitel.
  2. Velitele JSDH jmenuje a odvolává starosta, a to po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele. Starosta přitom přihlíží k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.
  3. Velitel JSDH odpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené jednotky zřizovateli této jednotky.
  4. Členové JSDH jsou při činnosti v jednotce požární ochrany podřízeni svému veliteli a při zdolávání požáru veliteli zásahu.
  5. Podmínky pro výkon funkce velitele JSDH jsou specifikovány zákonem č.133/1986 Sb.
  6. Při plnění svých úkolů na úseku požární ochrany je oprávněn
   1. nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení JSDH, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídili jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu,
   2. nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru; o nařízených opatřeních neodkladně informují orgán vykonávající státní požární dozor.
  Členství v JSDH
  Činnost v JSDH se vykonává na základě dohod o členství v JSDH uzavřené mezi uchazečem o členství v JSDH, který musí být starší než 18 let, a Městskou částí Praha - Zličín.
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 20. 2. 2019