Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Provozní a domovní řád
   
  I. Úvod
   
  Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) je určen pro starší občany, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči. Ubytování je poskytováno na základě nájemní smlouvy pro konkrétní ubytovací jednotku. Byty v DPS jsou určeny pro bydlení starých a zdravotně postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku, nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby. O přidělení bytu v DPS rozhoduje RMČ Praha – Zličín.
   
  Podrobná ustanovení jsou uvedena v Pravidlech pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou.
   
  Nájemci bytů v DPS jsou povinni dodržovat obecně platné právní předpisy a tento provozní řád.
   
  II. Ubytování v DPS
   
  DPS obsahuje 42 bytových jednotek zvláštního určení standardně vybavených. Ostatní zařízení bytů si zajišťují nájemníci z vlastních zdrojů. Není však dovoleno stěhovat do bytů staré, rozbité věci nebo v těchto bytech různé věci skladovat.
   
  III. Úhrada za pobyt v DPS
  1. Obyvatelé DPS hradí
   • nájemné
   • zálohy na služby spojené s užíváním bytu
  2. Pronajímatel zajišťuje pro obyvatele DPS zejména tyto služby
   • dodávku tepla a teplé a studené vody
   • provoz výtahu
   • odvoz tuhého komunálního odpadu
   • úklid společných prostor a venkovních ploch
   • nepřetržitou recepční službu
   • pečovatelskou službu
  3. Drobné opravy v bytech hradí nájemci v rozsahu ust. § 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník. Za opravu úmyslně poškozeného základního provozního zařízení může být stanovena úhrada až do výše skutečných nákladů.
  4. Nájemci dále hradí náklady spojené s běžnou údržbou bytu, ke kterým patří náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání, jsou jimi zejména
   • malování včetně opravy vnitřních omítek,
   • čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn,
   • čištění zanesených odpadů až ke stoupačce
   • vnitřní nátěry.
  5. Opravy v domě jsou zajišťovány prostřednictvím firmy, která DPS spravuje nebo stanoveného údržbáře. Tuto službu na požádání objedná recepční.
   Recepční služba soustřeďuje požadavky nájemců, které předává stanovenému údržbáři k rozhodnutí, které požadavky zajistí sám a které budou objednány u Správy majetku. V recepci bude vedena evidence požadavků s vyznačením způsobu vyřízení, o nichž bude recepční služba následně informovat nájemce.
   
  IV. Další služby
   
  Další služby budou nájemcům DPS poskytovány na základě jejich přání a v souladu s možnostmi DPS za plnou nebo částečnou úhradu.
  1. Pečovatelské služby dle zákona o sociálních službách sjednává nájemce s pracovnicí pečovatelské služby, jako např. :
   • praní a žehlení prádla
   • úklid bytu
   • velký nákup
   • pedikúra a vodová
   • dovoz oběda, a další
   • rehabilitace a masáže
  2. K dispozici nájemcům jsou zdarma společenské prostory
   
  V. Služby lékaře a dalšího zdravotnického personálu
   
  V DPS je ordinace praktického lékaře, přednostně pro nájemce z DPS.
  Pokud to jeho zdravotní stav dovolí, nájemce si objednává lékařskou službu sám ze svého bytu a o jejím objednání informuje recepční službu. Pouze v případě, kdy zdravotní stav nedovolí osobní objednání, zprostředkuje recepční zavolání lékaře nebo rychlé záchranné služby, pokud nebude k dosažení lékař DPS.
   
  VI. Různé
  1. Obyvatelé DPS zachovávají v celé budově a jeho areálu zásady osobní a všeobecné hygieny.
  2. Chovat domácí zvířectvo včetně exotických ptáků apod. v budově DPS je zakázáno.
   Vstup domácím zvířatům do objektu je zakázán. V případě porušení tohoto zákazu ze strany případné návštěvy je recepční oprávněn návštěvě do objektu nedovolit vstup.
   Pokud tento zákaz poruší nájemce, je recepční služba povinna oznámit tuto skutečnost Správě majetku.
  3. Z bezpečnostních požárních důvodů je zakázáno skladovat nepotřebné věci a nábytek na chodbách, vestibulech, společných prostorech apod. Tyto prostory a prostranství před domem se využívají jen k účelům, pro které jsou určeny a musí se udržovat volné.
  4. V DPS mohou bydlet pouze ty osoby, s nimiž je uzavřena řádná smlouva o ubytování. Při opuštění bytu na déle jak 24 hodin, musí být tato skutečnost oznámena recepční službě. K tomuto účelu bude vedena na recepci kniha, do které budou nájemci dlouhodobou nepřítomnost zapisovat.
  5. Vzhledem k zavedené recepční službě nebudou nájemci vlastnit klíče k hlavním vstupním dveřím domu. Dobu uzamykání hlavního vchodu stanovil pronajímatel od 22.00 do 6.00 hodin.
  6. Každý byt musí být označen jmenovkou a zvonkem.
  7. Na recepci DPS budou uloženy náhradní klíče od bytů – každý klíč samostatně v zapečetěné obálce. V případě nutnosti může recepční proti podpisu nájemci tento klíč zapůjčit (zabouchnuté dveře apod.).
   Recepční služba může tento klíč použít pouze v případě havárie, požáru apod. nebo v případě nutnosti odůvodněného vstupu do bytu ( např. nájemce zůstal v bytě bez pomoci a není schopen sám dveře otevřít).
   V případě, že vzniknou pochybnosti o zdravotním stavu nájemce (dlouhodobě nevychází, klíč je zastrčen zevnitř apod.), v denní době oznámí recepce tuto skutečnost ÚMČ, v nočních hodinách orgánům Městské policie nebo Policie ČR.
  8. Každý obyvatel je povinen dodržovat noční klid v době od 22.00 do 6.00 hodin a ručí za to, že tyto zásady budou dodržovat i případné návštěvy.
   Případné porušení této povinnosti oznámí recepční služba Správě majetku.
  9. Návštěvy v domě nejsou omezeny v případě, že nájemce se zdržuje v DPS. V době jeho nepřítomnosti bude návštěvě umožněno vstoupit do bytu pouze v případě, když bude uvedena na soupisce osob oprávněných nájemcem ke vstupu do bytu.
  10. Každá návštěva bude domácí linkou ohlášena nájemci a vpuštěna do objektu až s jeho souhlasem.
  11. Případné spory mezi obyvateli řeší komise RMČ.
   
  VII. Závěrečná ustanovení
  1. Obyvatelé odpovídají podle všech platných předpisů za škody, které vznikly jejich zaviněním na majetku DPS nebo jejichž zaviněním byly způsobeny jiným osobám. Totéž platí i o návštěvnících.
    
  2. Poštovní doručené zásilky (dopisy, peníze) dodává pošta přímo adresátovi. Ostatní poštovní zásilky jsou pracovníkem pošty dodávány do společné schránky na dopisy, která je umístěna na recepci. Recepční poštu roztřídí a vyrozumí adresáta.
    
  3. Věci, které si obyvatel do DPS přináší nebo během pobytu pořídí, zůstávají jeho majetkem. Věci nebezpečné, zdravotně závadné nebo vzbuzující odpor nelze do DPS přinášet.
    
  4. Vedení DPS neodpovídá za cennosti, vkladní knížky, hotovost apod. patřící obyvatelům.
    
  5. Obyvatelé DPS musí zachovávat všechny bezpečnostní předpisy a při mimořádných událostech se řídí pokyny příslušných pracovníků.
    
  6. V budově je zakázáno zacházet s otevřeným ohněm nebo rozdělávat oheň v blízkosti budovy. Rovněž je zakázáno používat lihových, benzinových, propanbutanových vařičů a ohřívačů v bytech.
    
  7. Za provoz donesených elektrických spotřebičů ručí vlastník elektrospotřebiče-nájemce bytu.
    
  8. Kouření ve společných prostorách, kancelářích a dalších prostorách DPS, kam přicházejí klienti (kromě soukromých bytů) je zakázáno.
    
  9. Pronajímatel je oprávněn provést kontrolu pokojů v DPS včetně jeho příslušenství po předchozím upozornění nájemce.
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 20. 2. 2019