Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Podávání žádosti
   
  Žádost o poskytnutí nájmu bytu v DPS si může podat občan, který
  1. je způsobilý k právním úkonům
  2. nemá dluhy na nájemném za byt
  3. je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby nebo lze předpokládat, že tuto pomoc bude potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu a kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které mu v jeho dosavadním, méně kvalitním bytě byly poskytovány
  Žádost si mohou podat rovněž manželé, z nichž alespoň jeden splňuje podmínky poskytnutí nájmu v DPS.
   
  Formulář žádosti - žádost (žádost ke stažení - ZIP)
   
  K žádosti žadatel doloží :
  1. vyjádření dosavadního praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele
  2. potvrzení o trvalém pobytu
  3. sociální šetření - příloha k žádosti
  Žádost posoudí komise pro nájem bytů v DPS Rady MČ Prahy – Zličín (dále jen Komise). Komise k žádosti přiloží protokol o sociálním šetření žadatele, které vyhotoví příslušná sociální komise či sociální odbor (podle místa trvalého pobytu žadatele) a své usnesení, zda doporučuje – nedoporučuje vyhovění žádosti. Předseda Komise předkládá návrhy Radě MČ Praha – Zličín.
  Nájemní smlouvu na byt v DPS s konkrétním nájemcem uzavírá MČ Praha – Zličín na základě schválení v Radě MČ Praha – Zličín.
  Nájemní vztahy na byty v DPS se řídí příslušnými ustanoveními OZ, v platném znění, statutem DPS.
  MČ Praha – Zličín uzavře s žadatelem nájemní smlouvu na byt v DPS na dobu určitou.
  Podmínkou pro uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení je přihlášení nájemce k trvalému pobytu v MČ Praha – Zličín.
   
  Zařazení žádosti do evidence
   
  Evidenci žadatelů o nájem bytu v DPS vede Komise.
  Žadatel je povinen každoročně k 30. 6. běžného roku aktualizovat trvání žádosti písemnou formou s tím, že k aktualizaci bude doložena stručná lékařská zpráva o zdravotním stavu žadatele.
   
  Žádost bude vyřazena z evidence
  • při přidělení bytu v DPS
  • na vlastní žádost žadatele
  • pokud žadatel ve stanovené lhůtě nedodá písemnou aktualizaci trvání žádosti o pronájem bytu současně s aktualizovaným vyjádřením ošetřujícího lékaře o svém zdravotním stavu
  • zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl záměrně nesprávné údaje, které ho neoprávněně zvýhodní
  • v případě, že bez vážných důvodů odmítne žadatel uzavřít nájemní smlouvu na byt v DPS do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení o schválení poskytnutí nájmu bytu v DPS
  • v případě úmrtí žadatele
  • v případě, že u žadatele, který je poživatelem plného invalidního důchodu, dojde ke změně zdravotního stavu a stane se rozhodnutím ČSSZ poživatelem částečného invalidního důchodu a uvedené skutečnosti budou doloženy písemným vyjádřením ošetřujícího lékaře
  • po předchozím projednání s ošetřujícím lékařem, v Komisi a RMČ v případě, že ve vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele je záznam o psychotickém onemocnění, chronickém alkoholismu, drogové toxikomanii, přenosném onemocnění (např. TBC), upoutání žadatele na lůžko a potřeby celodenní zdravotnické péče z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Pro vyřazení žádosti je nutné písemné potvrzení ošetřujícího lékaře, že uvedený zdravotní stav je kontraindikací pro soužití seniorů a zdravotně handicapovaných v DPS
  Vyřazení žádosti z evidence žadatelů o nájem bytu v DPS bude žadateli oznámeno RMČ písemně nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy byly zjištěny k takovému kroku opravňující okolnosti.
   
  Hodnocení žádostí
   
  Každá žádost o přidělení bytu je projednána v Komisi s tím, že při přidělení bytu přednost mají občané MČ Praha – Zličín a dále se přihlíží k datu podání žádosti, ke zdravotnímu stavu a soběstačnosti žadatele.
   
   
   
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 20. 2. 2019