Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín


 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Komise Rady Městské části Praha - Zličín
   
  Komise územního rozvoje a dopravy
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • předkládá radě stanoviska ke všem záměrům a studiím v oblasti rozvoje MČ
  • vyjadřuje se k návrhům na změny a úpravy územního plánu
  • koordinuje koncepce z oblasti rozvoje
  • předkládá radě stanoviska k záměrům a studiím v oblasti dopravní
  • je iniciátorem návrhů na úpravy dopravního značení
  • spolupracuje s Městskou policií hl. m. Prahy, dopravními odbory ÚMČ Praha 17 a MHMP
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
  Komise územního rozvoje a dopravy
  Č.
  Jméno
  Funkce
  1.
  Muzikář Miroslav
  předseda
  2.
  Ing. Egermajerová Marcela
  tajemník
  3.
  Bašta Luboš
  člen
  4.
  Ing. Kubík Jaroslav
  člen
  5.
  Ing. Opočenský Josef
  člen
  6.
  Vítů Jan
  člen
   
   
  Komise životního prostředí
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • předkládá radě stanoviska ke všem záměrům a studiím v oblasti životního prostředí v městské části
  • vyjadřuje se k návrhům na změny a úpravy životního prostředí
  • podává podněty k ucelenému systému veřejné zeleně v městské části Praha Zličín, k úpravám již existujících prvků veřejné zeleně a k péči o tuto zeleň
  • vyjadřuje se k povolování kácení dřevin
  • koordinuje provoz a péči o dětská hřiště, pískoviště a veřejná sportoviště před znečištěním psími exkrementy
  • v oblasti hospodaření s odpady podává podněty k likvidaci drobných černých skládek a zajištění veřejných prostor před zakládáním černých skládek
  • podílí se na rozvoji veřejných stezek pro pěší turistiku a pro cykloturistiku
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
  Komise životního prostředí
  Č.
  Jméno
  Funkce
  1.
  Mgr. Ing. Peláková Lucie, Ph.D
  předseda
  2.
  Ing. Hindová Jarmila
  tajemník
  4.
  RNDr. Kalinová Markéta, Ph.D.
  člen
  5.
  Ing. Nutil Jaroslav
  člen
  6.
  Ing. Sedláčková Barbora
  člen
   
   
  Komise kulturní
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • zajišťuje zábavné programy pro děti (karneval, mikulášská, Letní slavnost atd.) a dospělé (obecní zábavy atd.)
  • organizuje zábavné programy pro obyvatele v DPS a další seniory, žijící na území MČ
  • předkládá radě stanoviska ke všem záměrům a studiím v oblasti rozvoje kultury v MČ
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
  Komise kulturní
  Č.
  Jméno
  Funkce
  1.
  Ing. Presslová Lucie
  předseda
  2.
  Krátká Marie
  tajemník
  3.
  Löfflerová Jarmila
  člen
  4.
  Novotný Michal
  člen
  5.
  Mgr. Presslová Alena
  člen
  6.
  PhDr. Strouhalová Květuše
  člen
   
   
  Komise sociální a pro nájem v DPS
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • provádí sociální šetření pro účely MČ
  • předkládá radě stanoviska k záměrům a studiím v oblasti rozvoje péče o seniory, invalidní občany a občany v tíživé životní situaci, žijící na území MČ
  • hodnotí a projednává žádosti o byt v Domě s pečovatelskou službou ve Zličíně
  • předkládá RMČ návrhy na uzavření nájemní smlouvy s vybraným žadatelem
  • při této činnosti se řídí příslušnými směrnicemi, které byly schváleny orgány MČ Praha – Zličín
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
  Komise sociální a pro nájem v DPS
  Č.
  Jméno
  Funkce
  1.
  MUDr. Váchová Dagmar
  předseda
  2.
  Vajtrová Ilona
  tajemník
  3.
  MUDr. Hladký Matěj
  členk
  4.
  Bc. Vyskočilová Romana
  člen
   
   
  Komise pro občanské aktivity
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • zpracovává podněty a vyjadřuje se k otázkám koncepčního charakteru, týkajících se rozvoje sídlišť i původní zástavby městské části
  • přijímá podněty, připomínky a stížnosti občanů k problematice života v MČ a připravuje stanoviska pro RMČ
  • zpětně informuje občany o vyřízení jejich připomínek
  • z podnětů občanů připravuje podklady pro RMČ v oblasti rozvoje občanské vybavenosti, dopravy, zdravotní péče , kulturního vyžití a využití volného času dětí a mládeže i dospělých občanů MČ
  • organizuje setkání občanů s volenými zástupci, příp. zaměstnanci ÚMČ
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
  Komise pro občanské aktivity
  Č.
  Jméno
  Funkce
  1.
  JUDr. Koropecká Marta
  předseda (sídliště Zličín)
  2.
  Kolbová Kamila
  tajemník
  3.
  Bílková Dagmar
  člen (sídliště Zličínský dvůr)
  4.
  Ing. Čermák Ludvík
  člen (sídliště Metropole)
  5.
  Hofrová Jarmila
  člen (sídliště Hevlínská)
  6.
  PhDr. Mynářová Jana, Ph.D.
  člen (sídliště Metropole)
  7.
  Pacíková Milena
  člen (ulice Mladých)
  8.
  Stoklasová Jana
  člen (Sobín)
  9.
  Pořízek Jan
  člen (Zličínské zahrady)
  10.
  Matoušková Klára
  člen (Sobín)
   
   
  Komise investiční a stavební
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • předkládá radě stanoviska ke všem záměrům a studiím v oblasti stavebnictví a investic
  • vyjadřuje se k návrhům na změny a úpravy v oblasti stavebnictví a investic
  • koordinuje koncepce z oblasti stavebnictví a investic
  • předkládá radě stanoviska k záměrům a studiím v oblasti stavebnictví a investic
  • při této činnosti se řídí příslušnými směrnicemi, které byly schváleny orgány MČ Praha – Zličín
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
  Komise investiční a stavební
  Č.
  Jméno
  Funkce
  1.
  Ing. Jarouš Miroslav
  předseda
  2.
  Kovářík Petr
  tajemník
  3.
  Ing. arch. Denk František
  člen
  4.
  Muzikář Miroslav
  člen
  5.
  Procházka Milan
  člen
   
   
  Komise grantová
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává podklady pro vyhlášení grantových programů
  • vyhodnocuje podané žádosti, včetně jejich povinných náležitostí
  • předkládá radě přehled podaných žádostíc
  • sleduje předkládání závěrečných zpráv o využití přiděleného grantu, které podávají příjemci dotace
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
  Komise grantová
  Č.
  Jméno
  Funkce
  1.
  Pořízek Jan
  předseda
  2.
  Ing. Kubíková Petra
  tajemník
  3.
  Kovařík Pavel
  člen
  4.
  Ing. Jarouš Miroslav
  člen
  5.
  Berková Romana
  člen
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 15. 10. 2018