Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Etický kodex členů Zastupitelstva MČ Praha - Zličín
   
   
  Preambule
   
  Členové Zastupitelstva MČ Praha - Zličín se po dobu výkonu mandátu ve své činnosti řídí slibem člena Zastupitelstva MČ Praha - Zličín. Výkon mandátu chápou členové zastupitelstva jako veřejnou službu občanům, od kterých získali důvěru i právo zastupovat je při správě městské části. Člen Zastupitelstva MČ Praha - Zličín (dále jen „zastupitel MČ)“ se hlásí k odpovědnosti, a to jak morální, tak i právní za své konání po dobu výkonu mandátu a dobrovolně se ve své práci řídí mimo jiné tímto Etickým kodexem.
   
  Čl. 1. Obecná pravidla
  1. 1. Zastupitel MČ je za výkon svého mandátu zodpovědný všem občanům Městské části Praha Zličín (dále jen „MČ“).
  2. 2. Zastupitel MČ dbá na to, aby vykonával funkci aktivně a bezúhonně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a svým svědomím.
  3. 3. Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu nebo městské části
  4. 4. Zastupitel MČ je při výkonu funkce nestranný. Rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a bez zbytečných průtahů. Neuchyluje se k jednání, kterým by jednostranně upřednostňoval nebo diskriminoval jakoukoliv skupinu či jednotlivce.
  5. 5. Při výkonu svých funkcí zastupitel respektuje pravomoci ostatních volených představitelů a zaměstnanců městské části
  6. 6. O všech svých krocích, které učiní jako zastupitel v zájmu městské části nebo skupiny občanů na jiných úřadech nebo institucích informuje zastupitelstvo, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím a nedorozuměním.
  7. 7. Zastupitel MČ se účastní každého zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Zličín (dále jen „ZMČ“) a jednání dalších orgánů MČ, kterých je členem. Z jednání může být omluven v souladu s Jednacím řádem ZMČ a příslušných orgánů, jichž je členem, a z důvodů zvlášť hodných zřetele.
  8. 8. Zastupitel MČ vykonává svou funkci odpovědně, čestně a svědomitě ve shodě s posláním veřejné správy. Výkon funkce je spojen s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění, ochoty a s dodržováním všeobecných pravidel etické komunikace s občany, právnickými osobami a zastupiteli navzájem. Na veřejnosti vystupuje vždy zdvořile, vstřícně a slušně, bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, manželský a rodinný stav, víru a náboženství, členství nebo činnost v politických stranách, odborových organizacích a jiných sdruženích.
   
  Čl. 2. Poskytování informací
   
  Zastupitel MČ poskytuje veřejnosti vždy pravdivé a ucelené informace související s výkonem jeho mandátu s výjimkou těch, které v souladu se zákonem podléhají zvláštní ochraně. Tohoto omezení zastupitel dbá i po skončení mandátu. Zákonnou ochranu informací dodržuje i při komentování a zveřejňování jakýchkoliv zpráv a informací, a to i pro sdělovací prostředky. Toto omezení lze zrušit pouze na základě zákonného zmocnění.
   
  Čl. 3. Střet zájmů a neslučitelnost funkcí
  1. 1. Zastupitelé MČ, kteří jsou veřejnými funkcionáři ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, se řídí Směrnicí Úřadu MČ Praha Zličín k dodržování povinností vedoucích zaměstnanců MČ Praha Zličín zařazených do ÚMČ Praha Zličín.
  2. 2. Zastupitel MČ se zdrží jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké. V případě, že bude ZMČ či některý z jeho orgánů projednávat materiál dotýkající se jakýmkoliv způsobem jednostranně zastupitele, jeho rodinného příslušníka či osoby blízké, oznámí zastupitel tuto skutečnost před projednáváním příslušného materiálu v orgánu, který jej projednává a v tomto případě by se měl zdržet hlasování.
  3. 3. Zastupitel MČ se při výkonu mandátu a při jednání, které přímo souvisí se ZMČ nebo Úřadem MČ Praha - Zličín, zdrží takového jednání, které by vedlo k jednostrannému a neoprávněnému zvýhodnění jeho osoby, jeho rodiny či osob mu blízkých.
  4. 4. Zastupitel MČ se zavazuje, že po ukončení mandátu nebude zneužívat informace a jiné výhody, které by plynuly z výkonu jeho bývalého mandátu.
  5. 5. Při výkonu své funkce neučiní anebo nenavrhne městské části nebo jeho orgánům učinit úkony, které by jeho nebo osoby jemu blízké zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu mandátu.
  6. 6. Zastupitel MČ, který je po dobu výkonu mandátu zapsán v Obchodním rejstříku jako člen orgánu obchodní společnosti, její majitel nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, nesmí být členem výběrové komise, pokud se tato společnost nebo osoba uchází o přidělení veřejné zakázky od MČ Praha - Zličín.
   
  Čl. 4. Přijímání darů či jiných pozorností a služeb
   
  Zastupitel MČ nepožaduje ani přijímá žádné dary či jiné pozornosti nebo služby, které by mohly ovlivnit výkon jeho funkce, plnění povinnosti či jeho rozhodování.
  1. 1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
  2. 2. Zastupitel nepřipustí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
  3. 3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.
  Čl. 5. Závěrečné ustanovení
  1. 1. Zastupitel MČ se ztotožňuje s principy tohoto Etického kodexu člena ZMČ a řídí se jimi.
  2. 2. Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří kontrolní výbor na podnět zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná zastupitelstvo na svém zasedání. Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Kodexu může být zastupitel odvolán Zastupitelstvem ze své funkce v Radě, výboru nebo Radou z komise.
  3. 3. Tímto Etickým kodexem nejsou dotčena práva a povinnosti zastupitelů stanovená právními předpisy a vnitřními předpisy MČ Praha - Zličín.
  Čl. 6. Účinnost
   
  Tento Etický kodex schválilo ZMČ dne 30.6.2008; tímto dnem nabývá Etický kodex platnosti a účinnosti.
   
   
   
  Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc.
  starosta MČ
   
  Ve Zličíně: 30.6.2008
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 20. 2. 2019