Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Nejdůležitější předpisy, kterými se MČ řídí
   
  • zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 55/2000 Sb., Sb. hl.m.Prahy, Obecně závazná vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 352/2001 Sb., zákon o užívání státních symbolů ČR, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonech o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 349/1999 Sb., zákon o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 309/1999 Sb., zákon o Sbírce zákon a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 84/1990 Sb., zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 85/1990 Sb., zákon o právu petičním, v platném znění
  • zákon č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů
  • zákon č. 62/2003 Sb., zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
  • zákon č. 22/2004 Sb., zákon o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 148/1998 Sb., zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 141/1961 Sb., o trestních řízení soudním
  • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
  • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • zákon č. 552/1991 Sb., zákon o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 172/1991 Sb., zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 442/2006 Sb., vyhláška Ministerstva informatiky, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup
  • zákon č. 227/2000 Sb., zákon o elektronickém podpisu, v platném znění
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 496/2004 Sb., vyhláška Ministerstva informatiky o elektronických podatelnách, v platném znění
  • vyhláška č. 442/2006 Sb., vyhláška Ministerstva informatiky, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
  • zákon č. 365/2000 Sb., zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • zákon č. 190/2009 Sb., o archivnictví
  • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • zákon č. 133/2000Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění
  • zákon č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška MV ČR č. 36/2006, vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
  • zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 102/1992 Sb., o přijímání žádostí o zajištění bytové náhrady
  • zákon č. 100/1988 Sb., zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 114/1988 Sb., zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
  • zákon č. 337/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 116/1990 Sb., zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 449/2001 Sb., zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  • zákon č. 186/2006 Sb., zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
  • vyhláška č. 26/1999 Sb., Sb.hl.m.Prahy, vyhláška hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m..Prahy, vyhláška hl.m.Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ze dne 5. listopadu 2009
  • zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  • vyhláška č. 410/2009 Sb., účtová osnova, uspořádání a náplň účetních výkazů
  • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
  • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole
  • vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě
  • zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 218/2000Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých, souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 265/1992 Sb., zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 529/2005 Sb., vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informacích, v platném znění
  • zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákon, ve znění pozdějších předpisů
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 20. 2. 2019