Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
   
  Postup vyřízení věci:
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Dle tohoto zákona MČ Praha - Zličín, jako povinný subjekt, má za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k jeho působnosti.
  Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může ÚMČ Praha - Zličín požádat o informaci ústně nebo písemně. Obsah písemné žádosti zpracovatel - příslušný odbor ÚMČ Praha - Zličín posoudí a vyřídí následovně:
  1. a) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
   • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
   • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma složkami povinného subjektu, které mají zájem na předmětu žádosti
  2. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
  3. b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli
  4. c) v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti MČ Praha - Zličín, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli
  5. d) v případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dle § 7 až 11 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí zašle žadateli.
  Po vyřízení žádosti zpracovatelem, ÚMČ žadateli tuto skutečnost oznámí a vyzve ho k uhrazení příslušných nákladů za poskytnutí informace (viz zveřejněný Sazebník úhrad). Po zaplacení úhrady ÚMČ žadateli požadovanou informaci vydá, a to způsobem, který žadatel ve své žádosti uvedl.
   
  Pro písemné podání:
  1. a) je určen formulář Žádost o poskytnutí informace (formulář ke stažení - ZIP), který je k dispozici na ÚMČ Praha - Zličín
  2. b) žádost lze též formulovat volně s uvedením následujících údajů
   • identifikace žadatele - u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
   • u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
   • charakteristika požadované informace
   • způsob poskytnutí informace (písemně, k osobnímu vyzvednutí)
   
  Forma vyřízení :
  Žádost se zasílá poštou, elektronicky nebo předá v podatelně ÚMČ
   
  Podatelna
  adresa : Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
  úřední hodiny : Po a St 8.00 - 11.30   13.00 - 18.00 hod.
                           Út a Čt 8.00 - 11.30   13.00 - 14,30 hod.
                           Pá 8.00 - 11,30 hod.
  telefon : 257 951 298, 257 950 113, fax: 257 951 298
  e - mail : posta@mczlicin.cz (přílohy pouze PDF)
  ID dat. schránky : cnbbtxh
   
  Možnost odvolání :
  • o odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha Zličín, které se týká informace ve věcech přenesené působnosti MČ Praha Zličín, rozhoduje příslušný orgán státní správy (MHMP).
  • odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha Zličín, které se týká informace ve věcech samostatné působnosti hlavního města Prahy, rozhoduje Rada MČ Praha Zličín
   
  Poskytnuté informace :
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 20. 2. 2019