Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Povinně zveřejňované informace
   
  1. Název
  Městská část Praha - Zličín
  2. Důvod a způsob založení
  • Městská část Praha - Zličín vznikla na základě zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990. Základním zvláštním právním předpisem upravujícím postavení Městské části Praha - Zličín je zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Působnost městské části upravuje obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění
  • Městská část je územní samosprávný celek zabývající se všeobecnou veřejnou správou.
  3. Organizační struktura
  Orgány Městské části Praha – Zličín jsou Zastupitelstvo městské části Praha – Zličín, Rada městské části Praha - Zličín, starosta městské části Praha – Zličín, Úřad městské části Praha – Zličín a Zvláštní orgán městské části Praha – Zličín (více viz menu "Organizační struktura" těchto internetových stránek)
   
  Městská část Praha - Zličín zřídila příspěvkovou organizaci "Základní škola a Mateřská škola, Nedašovská 328, Praha 5 Zličín".
   
  Městská část Praha - Zličín má ve svém funkčním složení tyto organizační složky :
  1. Jednotku sboru dobrovolných hasičů
  2. Zličínskou knihovnu
  3. Dům s pečovatelskou službou Zličín
  Tyto organizační složky nemají právní subjektivitu a vystupují jménem MČ Praha – Zličín. Zřizovací listiny organizačních složek schvaluje zastupitelstvo.
  4. Kontaktní spojení
  Úřad MČ Praha – Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín
        úřední hodiny : pondělí a středa 8.00 - 11.30   13.00 - 17.30 hod.
        tel. : 257 951 298, 257 950 113, 257 951 297, 257 952 288
        fax : 257 951 292
        internetové stránky : http://www.mczlicin.cz/
        elektronická podatelna : posta@mczlicin.cz (přílohy pouze PDF)
        e-mail : umc@mczlicin.cz
        ID dat. schránky : cnbbtxh
   
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Křivatcová 244, 155 21 Praha - Zličín
        tel. : 257 952 219
   
  Zličínská knihovna, Křivatcová 244, 155 21 Praha - Zličín
        tel. : 257 951 001
   
  Dům s pečovatelskou službou Zličín, Křivatcová 416, 155 21 Praha – Zličín
        tel. : 257 951 358, 257 951 529, 257 951 530
  5. Případné platby lze poukázat
  Základní běžný účet, číslo účtu : 2000696369/0800
  Hospodářská (zdaňovaná činnost), číslo účtu : 9021-2000696369/0800
  Fond rezerv a rozvoje, číslo účtu : 1222-2000696369/0800
  6. IČ
  00241881
  7. DIČ
  CZ00241881
  8. Dokumenty
  9. Žádosti o informace
  Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci osobně nebo písemně (vč. elektronicky podané žádosti). Pro písemné podání je určen formulář Žádost o poskytnutí informace (formulář ke stažení – ZIP)
  Z písemné žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání, podat stížnost lze :
  • ústně, tj. osobně nebo telefonicky - v sídle úřadu, na adrese Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín,
  • písemně, tj. poštou, osobním doručením, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat (dále jen "písemná žádost") – na adresu Úřad MČ Praha – Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín,
  • elektronicky : posta@mczlicin.cz
  11. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí vydanému podle správního řádu lze do 15 dnů ode dne oznámení, pokud jiný zákon než správní řád nestanoví jinou lhůtu, podat odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím úřadu městské části, který rozhodnutí vydal, v počtu stejnopisů o jeden vyšší než je počet účastníků. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. V odvolání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v odvolání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno (Magistrát hlavního města Prahy), a podpis osoby, která je činí.
  Odvolání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno podle předchozí věty, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
  Při neoznámení rozhodnutí účastníkovi řízení lze podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho úřad městské části oznámil.
  12. Formuláře
  Formuláře dostupné v elektronické podobě jsou umístěny v menu "Úřad MČ" v jednotlivých životních situacích.
  13. Popisy postupů
  Vybrané návody pro řešení životních situací jsou v elektronické podobě umístěny v menu "Úřad MČ" v jednotlivých životních situacích.
  14. Předpisy
  Veškeré předpisy vydané ve Sbírce zákonů a ve Sbírce hl. m. Prahy jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemníka ÚMČ Praha – Zličín, Tylovická 207, v přízemí.
  Nejdůležitější předpisy, kterými se MČ Praha – Zličín řídí jsou uvedeny zde.
  Webové stránky MČ Praha – Zličín též splňují vyhlášku 64/2008 Sb. s výjimkou pravidla 20, neboť se nejedná o stránky velkého rozsahu.
  15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací najdete zde.
  16. Licenční smlouvy
  -
  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zprávu najdete v menu "Úřední deska - Různé".
   
   
  Úřad městské části (ÚMČ)
  tvoří starosta, zástupce starosty, tajemník úřadu městské části a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části.
  V čele úřadu městské části je starosta. Tajemník úřadu městské části je statutárním orgánem městské části v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci zařazenými do úřadu městské části a odpovídá starostovi za plnění úkolů uložených úřadu městské části v samostatné a přenesené působnosti.
   
  Zastupitelstvo městské části (ZMČ)
  je složeno z 15 členů zastupitelstva MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených zákonem, zvláštním zákonem a Statutem. V otázkách přenesené působnosti rozhoduje ZMČ jen, stanoví-li tak zvláštní zákon. Výkon povinností vyplývajících z funkce člena ZMČ se považuje za výkon veřejné funkce.
   
  Rada městské části
  je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada rozhoduje v záležitostech samostatné působnosti, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradí.
  Radě je vyhrazeno na návrh tajemníka úřadu zřizovat a rušit odbory ÚMČ a schvalovat organizační řád úřadu; jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu a stanovit jejich plat podle zvláštních právních předpisů.
   
  Starosta městské části
  Starosta zastupuje městskou část navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva nebo rady, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony neplatné od samého počátku.
  Starosta jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městské části po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu; ukládá úkoly tajemníkovi, stanoví podle zvláštních právních předpisů jeho plat. Jmenování nebo odvolání tajemníka úřadu městské části bez předchozího souhlasu ředitele Magistrátu je neplatné.
  Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městské části.
  Zabezpečuje plnění úkolů obrany, s mobilizačními přípravami státu a civilní ochrany na území městské části.
  Starosta jmenuje a odvolává velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje, přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.
  Vykonává další úkoly v samostatné působnosti, pokud jsou mu uloženy zastupitelstvem nebo pokud tak stanoví zákon.
  Starosta pozastaví výkon usnesení rady městské části, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva městské části, které je povinno usnesení rady projednat a v případě potřeby zjednat nápravu.
  Starosta setrvává ve své funkci i po ukončení volebního období ZMČ až do zvolení nového starosty.
   
  Zástupce starosty městské části
  zastupuje starostu. Zástupci starosty a dalším členům rady může zastupitelstvo svěřit zabezpečování úkolů v samostatné působnosti MČ.
   
  Zvláštní orgán městské části
  V případech stanovených zvláštním zákonem zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány.
  V rámci struktury orgánů Městské části Praha - Zličín je zřízena jako zvláštní orgán pro výkon přestupkové agendy přestupková komise.
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 20. 2. 2019